Baggrund

BaggrundVandløbsforvaltningen er over tid ændret, så vandafledningen mange steder er forringet. Stik modsat behovet. Klimaforandringerne, med større nedbørsmængder, og hyppigere skybrud, øger behovet for effektiv vandafledning. Det samme gør øgede befæstede arealer, efterhånden som byer og industriarealer vokser.

 

Miljøministeriets Vandplaner samt ”klimatilpasningen” med øget grøde og sediment i vandløbene, vil fremadrettet gøre problemerne med forsumpning og oversvømmelser endnu større.

Hvor mange penge skal samfundet miste?

Hvor bred skal strømrenden være?

Rød markering viser oprindelig vandløbsbredde.