12.12.2018 - Referat af møde med Nyborg kommune

Referat af møde med Nyborg kommune 12.12.2018


Mødedeltagere:

Erik Haulund Jensen
Henrik Terp
Morten Bang Jensen
Ole Sørensen
Carsten Hedegaard
Søren Okkels Uhrskov
Elisabeth O. sørensen
Lars-Ole Christensen


Dagsorden:

1. Status – Vandområdeplaner
2. Vedligeholdelse – orientering om årets arbejde (grødeskæringen, oprensninger,
renovering af rørudløb, fjernelse af væltede træer, m.m.)
3. Lodsejerforhold (2 m bræmmer, træbeskæringer langs bredder, sandvandring)
4. Status for nedklassificering
5. Nyt fra Vandløbslauget
6. Evt.


Ad 1.

Statenr1 dersStaten har kigget på de indstillinger som kommunerne har indsendt. Staten har
bl.a. på baggrund heraf foretaget justeringer i hvilke vandløb som skal være omfattet af
vandområdeplanerne. Resultatet af denne justering er nu sendt i høring frem 25. januar 2019.
Når man afgiver høringssvar så skal man være opmærksom på det er kun er den del der hørte
under opgave 1 som der kan afgives høringssvar på. Opgave 2 som omhandlede hvilke
vandløb der skulle vurderes for om de var stærkt modificerede er ikke omfattet af høringen.


Ad 2.

Grødeskæringen forløb i 2018efter planen – der har i perioder været 2 grødeskæringshold i
gang.


Den største udfordring i år har været den lave eller ingen vandføring mange steder så fjernelse
af grøde har været besværliggjort.


Der har som i tidligere år udført oprensninger på lokaliteter, hvor opmålinger (QH-målinger) har
vist overskridelser. På en strækning af Vindinge å ved Plantagevej har der været konstateret
gentagne overskridelser samme sted også efter en betydelig oprensning. En gennemgang har
afsløret at der er uoverensstemmelser med stationering og målepunkt så det udpegede område
med overskridelser ikke stemmer overens med de faktisk forhold.


Der er kommet en række ny sandfang til i 2017/18, som nu indgår i vedligeholdelsesplanen.
Efter grødeskæringssæsonens ophør er man i gang med at fjerne væltede træer m.m. Der er et
efterslæb som skal indhentes og der kommer nye til.


Det blev fra vandløbslaugets side opfordret til at der ved beskæring/fjernelse af træer blev taget
hensyn til lodsejere – således at det afskårne materiale blev fordelt på begge sider af
vandløbet. Det tilstræbes fra kommunes side at fordele byrden så det ikke bliver samme side
som benyttes hvert år, hvor dette er muligt.


Der er især 2 rørudløb til Storebælt (Maemoserenden og Rendebækken) som trænger til en
renovering så tilstopning undgås. Der er indhentet tilbud på arbejdets udførelse og der vil blive
truffet beslutning i løbet af første halvår af 2019.


Her i februar/marts gennemføres de årlige ”brøndeftersyn” på de rørlagte offentlige vandløb. De
nødvendige spulinger og/eller reparationer udføres efterfølgende.


Ad 3.

Vi har i 2018 fået nogle tilbagemeldinger fra vores å-mænd i forbindelse med grødeskæringen
vedrørende fældning/beskæring af træer og buske langs vandløbene. Nogle af disse
fældninger/beskæringer er så omfattende at den skyggegivende effekt er helt væk. Dette giver
anledning til betydelig ekstra grødevækst i vandløbene som ved kraftig nedbør ofte giver
anledning til forøget risiko for oversvømmelser. Vandløbsregulativerne anfører enten at
beplantning langs vandløb inden for 2 m-bræmmer skal bevares og at eventuel vedligeholdelse
skal foretages af myndigheden. Andre regulativer anfører at eksisterende bevoksning af træer
og buske i 2 m bræmmen ikke bør fjernes og at beskæringer af bredvegetation bør i øvrigt
begrænses mest muligt.


Det blev aftalt at Nyborg Kommune udarbejder et notat/vejledning omkring regler og
bestemmelser for vegetation langs vandløb, som evt. lægges på såvel kommunens som
vandløbslaugets hjemmeside.


Det blev også indskærpet at 2 m bræmmerne skal overholdes – kommunen overvejer en
skærpet indsats/kampagne !


Det blev tillige anført at sandvandringer fortsat er et problem på en række vandløb i kommunen.
En indsats kunne være at der i drænudløb, hvor problemer en er størst monteres sandfang
inden udløb til vandløbet – enten i form af små bassiner eller brønde afhængig af de lokale
arealforhold.


Ad 4.

Nedklassificeringen er startet og behandling af den første ”pulje” af vandløb/vandløbsstrækninger
til nedklassificering er gennemført hvad angår høring og borgermøder. Den første pulje
har primært omfattet små vandløbsstrækninger i oplandet til Vindinge å, dog også enkelte i
oplandet til Kastel å.


De endelige afgørelser er dog endnu ikke afsendt. Vi har indhentet assistance fra ekstern
rådgiver.


Det videre forløb er midlertidigt udsat da Annika, som er den der forestår dette arbejde i
samarbejde med rådgiverne, er på barselsorlov.


Ad 5.

Der blev fra Vandløbslauget forespurgt på status for revision af kommunes vandløbsregulativer.
Nyborg Kommune har tidligere sammen med rådgiver fået udarbejdet et tilbud/oplæg til
regulativrevision Der er dog ikke afsat penge til at gennemføre revisionen.Der er dog ikke afsat
penge til at gennemfører revisionen


Derudover ingen særlige bemærkninger fra vandløbslauget.


Ad 6.

Vandløbslauget inviterede kommunen til laugets generalforsamling, som finder sted den 13.
februar 2019 i Ullerslev Forsamlingshus. Det aftales forinden hvilke faglige emner kommunes
evt. kan bidrage med som indlæg.


Næste med mellem kommune og vandløbslaug afholdes umiddelbart efter at kommunen har
afholdt sæsonopstartsmøde med driftsafdelingen – dette planlægningsmøde afholdes i maj/juni.


Nyborg Kommune udsender dato og dagsorden via vandløbslaugets formand.
Lars-Ole Christensen