2012 - Referat - generalforsamling

Referat af stiftende generalforsamling i

Nyborg Vandløbslaug

 

Onsdag den 7. marts 2012, kl. 19.00

i Kullerup Forsamlingshus

 

 

1. Valg af dirigent og referent

Ole Sørensen

Lone Stentebjerg

 

2. Valg af stemmetællere:

Peder Hviid

Martin Hovgaard

Peter Langø

Søren Fredslund

 

3. Gennemgang og godkendelse af vedtægter:

Jan Hjeds har til mødet lavet udkast til vedtægter efter model fra Holbæk hvor der allerede etableret et vandløbslaug.

 

§  1 Navn & hjemmeside

§  2 Formål

§  3 Interessevaretagelse

§  4 Medlemmer

§  5 Stemmeret

§  6 Generalforsamling, hvert år i uge 6. (Dagsorden skal indeholde)

§  7 Ekstraordinær generalforsamling

§  8 Valg af bestyrelsesmedlemmer 6 medlemmer – eet til hvert område og 6 suppleanter

§  9 Bestyrelsen

§ 10 Daglig ledelse

§ 11 Regnskab

§ 12 Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

 

Forslag til vedtægterne blev debatteret at forsamlingen. Det blev præciseret, at det er de lokale bestyrelsesmedlemmer der står for kommunikationen med kommunen og ligeledes besigtiger vandløbene sammen med lodsejerne. Formanden kan også tilkaldes til at deltage i besigtigelse og drøftelserne..

 

Vigtigt at få forvaltningen til at forstå, at vandet kan løbe frit og vandløbsvedligehold er påkrævet.

 

I forslaget er der lagt op til, at Nyborg Kommune opdeles i 5 vandløbsområder, hvor der tilstræbes valgt én til bestyrelsen indenfor hvert område.

 

Områderne er:

Kauslunde Å & Kildetofterenden

Vindinge Å

Kastel Å & Refsvindinge-Ellinge Bæk

Ørbæk Å

Kongshøj Å

 

Som medlem af foreningen kan optages alle for hvem vandløbsforvaltning har en betydning. Et medlemskab er ikke betinget at, om man ejer af jorden eller ej.

Vedtægterne godkendtes.

 

 

4. Fastsættelse af kontingent:

Det besluttedes, at det årlige kontingent skal udgøre:

Kr. 500,- for landbrug og

Kr. 100,- for husejere.

 

5. Valg til bestyrelsen:

Alle foreslåede modtog valg og bestyrelsens sammensætning er som følger:

 

1.    Kauslunde Å & Kildetofterenden

Bestyrelsen: Morten Bang Jensen -  suppleant: Ebbe Vest Hansen

 

2.    Vindinge Å

Bestyrelse: Ole Sørensen – suppleant Poul Rasmussen

 

3.    Kastel Å & Refsvindinge-Ellinge Bæk

Bestyrelse: Søren Fredslund Hansen – suppleant: Carsten Hedegaard

 

4.    Ørbæk Å

Bestyrelse: Henrik Terp – suppleant: Jens Jørgensen

 

5.    Kongshøj Å

Bestyrelse: Erik Jensen – suppleant: Henrik Møller Andersen

   

6. Valg af revisor:

Per Refslund – suppleant: Bjarne Hertz

 

7.  Eventuelt:

Der blev opfordret til, at suppleanterne deltager I besigtigelserne i opstartsfasen.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden og bad alle tilstedeværende tage ekstra skemaer med hjem til naboer andre interesserede.

 

Der afholdes konstituerende møde med deltagelse af bestyrelse, revisor og suppleanter.