2014-11-04 - Referat

 


Referat af møde d. 4. november 2014


Deltagere:Vandløbslaug NyborgErik Jensen, formand, Ole Sørensen, bestyrelsesmedlem Morten Bang, bestyrelsesmedlem


Nyborg Kommune: Anne G. Pedersen, Gruppeleder Natur- og Miljø. Lars-Ole Christensen, sagsbehandler, Søren Okkels Uhrskov, sagsbehandler, Jimmi Christensen, Å-mand


Dagsorden:


Velkomst

Orientering om ”Vandrådsarbejdet” og fælles indstillinger omkring indsatsen i den næste vandplan

Vandplaner og vandhandleplaner – aktuel status

Aktuel status for vandløbsvedligeholdelse  2014

Andre opgaver vedrørende vandløbs vedligeholdelse (sandfang, træbeskæringer væltede træer o.l.)

Nyt fra Nyborg vandløbslaug

Evt.Ad 1

Der blev budt velkommen af Nyborg Kommune, og efterfølgende præsenterede hver mødedel- tager sig kort.


Ad 2

Søren orienterede om vandrådsarbejdet for opland 1.14: Storebælt. forløbet har været tilfreds- stillende. Der har været konsensus om målene. Der blev opnået enighed om de konkrete ind- satsområder. Der er udarbejdet en prioriteret liste over projekter 15 stk. i alt. I Nyborg Kommu- ne er følgende projekter opført på listen over forslag til indsatsprogram for opland 1.14 Store- bælt: Kullerup slude, restaureringer på strækninger i Ørbæk å, Lamdrup bæk og Refsvindinge Ellingebæk. Fjernelse af spærringer på Refsvindige Ellingebæk, Kullerupgrøften og Bøgeskov bæk.

For Kullerup sludes vedkommende er der mange hensyn at tage herunder kulturhistoriske, da det er meget afgørende at det sikres at der føres tilstrækkeligt med vand via Ladegårdsåen til voldgravssystemet.

 

Ad 3

De ændrede Vandplaner er  netop sendt i en ny høring pr. 6.11.2014 i 6 mdr.


I den ny udgave af vandplanerne er bl.a. udgået krav om ændret vandløbsvedligeholdelse. Nyborg Kommune har allerede for en del af de anførte spærringer (i alt 6 stk.) fået udført forun- dersøgelser til afklaring af muligheder for at få skabt passage. Der skal efterfølgende træffes beslutning om der ønskes søgt statslige midler til realisering af projekterne.

Der restere ca. 15 spærringer, hvor der skal søges om statslige mider til forundersøgelser.


Ad 4

For vandløbsvedligeholdelsens vedkommende har 2014 været præget af at vi dels har holdt tidsplanen dels har været udsat for en række udfordringer nemlig meget lille vandføring og dermed også strækninger helt uden vand. Sidstnævnte giver ved høje brinker vanskeligheder med at få grøden helt op på bræmmerne.

Dertil er der stadig flere strækninger i de offentlige vandløb, hvor der endnu ligger mange væl- tede træer ud over vandløbene. De enkelte lodsejere opfordres til at gøre en indsats for at fjer- ne disse ”spærringer”. Hvor væltede træer har beskadiget brinken vil kommunen genre oriente- res så fjerne vi træerne.


I foråret foretog Nyborg Kommune en række oprensninger baseret på QH-målinger i vandløbe- ne. På flere strækninger af Kastel å blev der opgravet aflejret sandmateriale. Dertil et enkelt sted i Vindinge å ved Ullerslev.


Af vinteropgaver omkring vandløbsvedligeholdelse igangsættes ”brønd eftersyn” dvs. gennem- gang af de rørlagte strækninger af offentlige vandløb for at konstatere eventuelle defekter (rod- indtrængning og/eller rørdefekter). Dertil igangsættes reparationer/udskiftninger af højvands- klapper på de vandløb med rørudløb til Storebælt.


Ad 5

Af andre vedligeholdelsesopgaver kan anføres sandfangstømninger, fjernelse af væltede træer, og brinksikringer. Disse forhold blev drøftet.


Dertil foretages jævnlige tilsyn med de allerede etablerede sandfang i vandløbene, som tøm- mes efter behov. Med de aktuelle erfaringer kan det være oplagt at få etableret enkelte nye sandfang, hvor store mængder sand aflejres og/eller lægger sig på fine stenstrækninger med gydegrus. Etablering af sådanne kræver at der opstartes enten en regulerings- eller restaure- ringssag. Alternativt kan der etableres et sandfang inde på dræn/regnvandsledninger inden udløb til vandløb. Dette undersøges nærmere vedrørende regler og evt. krav om godkendelse.


Der har i 2014 været udført små projekter med stenudlægning dels for at forøge vandhastighe- den dels for at beskytte brinker. Vi afventer resultater af de gennemførte tiltag med henblik på at gennemføre andre lignende tiltag i andre vandløb.

Det blev aftalt, bl.a. for at reducere udgifterne, at Nyborg kommune kunne kontakte den enkelte landmand/lodsejer eller en fra vandløbslauget for levering/anvisning af  marksten.


Ad 6

Nyborg Vandløbslaug havde ingen konkrete emner til dette punkt.

Dog bemærkes at vandløbslauget fortsat gerne ser at en eller flere repræsentanter fra kommu- nen møder op til laugets årlige generalforsamling og bidrager med en orientering om status for relevante emner eksempelvis vandplaner, vandløbsvedligeholdelsen m.m.

 


Invitation udsendes i god tid og orienteringsemner til fremlæggelse af Nyborg Kommune afta- les på forhånd.


Ad 7

Nyborg Kommune indkalder til næste møde omkring april 2015.  Referatet sendes til Erik, der videresender til vandløbslaugets bestyrelse.Venlig hilsenLars-Ole Christensen