2015 - Referat - generalforsamling


Referat af Generalforsamling 16-02-2015 KL. 19.00 i Kullerup Forsamlingshus


Dagsorden

   1. Valg af Dirigent og referent

   2. Valg af 2 stemmetællere

   3. Bestyrelsens beretning


Erik Jensen aflagde beretning:

Foreningen har i årets løb haft en god dialog med kommunen om de vandløbsmæssige problemer der er

løbende. Det er vores fornemmelse, at kommunen gerne vil forsøge at sikre vandføringsevnen inden for de

rammer, de har. De er dog begrænset af både økonomi og de naturmæssige hensyn, der også skal tages.


Lodsejere flere steder i landet har dog i det forgangne år vundet retssager mod kommunerne for tab i

forbindelse med oversvømmelser. Det gør indtryk i kommunerne og vandløbsfolkene i Nyborg er altid

velvillige til at møde op, hvis der er problemer.


Der har været afholdt møde på Nyborg Kommune, hvor vi har fået orientering om de tiltag, der foretaget i

årets løb(referat kan findes på hjemmesiden).


Nyborg Kommune arbejder i øjeblikket med implementering af 1. generations vandplaner og samtidig er 2.

generations vandplaner sendt i høring frem til sommer. Foreningen vil opfordre til at indsende høringssvar,

hvis man mener, man er berørt. Vi vil også udfærdige et fælles høringssvar. Der er dog på nuværende

tidspunkt stadig en del uklarheder, som gør det svært at udfærdige høringssvar.


4. Regnskab og godkendelse


Årsrapport 2014 for Nyborg Vandløbslaug


Se regnskabet her


5. Behandling af indkomne forslag

    Ingen forslag til behandling


6. Fastsættelse af kontingent

    Kontingentet blev sat ned til 250 kr.


7. Valg til bestyrelse: på valg er Søren fredslund Hansen og Ole Sørensen

     Ole Sørensen og Carsten Hedegaard blev valgt til bestyrelsen.


8. Valg af revisor og suppleant

     Genvalg af Per Refslund som revisor


9. Eventuelt

Nyborg kommunes repræsentanter og Henrik Terp berettede om arbejdet i det netop afsluttede             

vandråd, som har skullet give indspark til 2. generations vandplaner(vandområdeplaner). Der blev givet

udtryk for et konstruktivt stykke arbejde som mundede ud i et forslag til ombygning af Kullerup sluse

samt nogle få mindre projekter.


Under evt. blev der ligeledes fra en medarbejder fra patriotisk Selskab fortalt om den anden del af de

nye vandområdeplaner nemlig de reduktionskrav, der måske skal ske på kvælstofområdet. Der blev

ligeledes også her kraftigt opfordret til at afgive høringssvar.Bestyrelsen