2015-11-19 - Referat

Bestyrelsesmøde  Nyborg Vandlaug

19 Nov. 2015Medlemmer:

Pt. 74 betalende medlemmer


Siden sidst:

Vindinge Å har på en strækning været besigtiget sammen med Niels Rasmussen.

Brev sendt til kommunen med ønske om oprensning. Ole tager kontakt til Niels Rasmussen inden

møde med kommunen i December.


Møde i kommunen i August:

Referat af møde 10. august 2015


Deltagere:


Nyborg Vandløbslaug:

Erik Hauglund Jensen

Morten Bang Jensen

Henrik Terp


Nyborg Kommune:

Søren Okkels Uhrskov

Lars-Ole Christensen

Annika Lykke Dalskov Risum (Referent)


Velkomst ved Nyborg Kommune.


Status for vandløbsvedligeholdelse

Der er pr. 1 maj startet en ny vandløbsmedarbejder i driften, Rasmus

Vedligeholdelsen kører i henhold til det planlagte

Der er igen i år hyret ekstern entreprenør med amfibiebåd ind fra Langeland for at hjælpe med bl.a. vanskelige vandløbsstræk


Vindinge Å:

Der er problemer med væltede træer ved udløbet i Holckenhavn

Der er fra vandløbslauget skriftlige kommentarer (se vedlagte bilag) vedrørende bundbredden, Morten Bang mener desuden, der er for lille bundbredde ved Biskoptårup

Kommunen besigtiger de omtalte lokaliteter og vender tilbage til vandløbslauget.


Kongshøj Å:

Der er problemer med væltede træer. Kommunen er opmærksom på dette. Lauget er villig til at hjælpe med optræk af træerne.


Lamdrup Bæk.

Der er fra vandløbslauget skriftlige kommentarer (se vedlagte bilag) vedrørende oprensning af sandfang.

Kommunen oprenser disse i en turnus, og besigtiger dem jævnligt.

Sandfanget ved Poul Ejvind var oprindeligt ikke tiltænkt som et decideret sandfang, men kun anlagt til brug i anlægsfasen ved frilæggelse af vandløbet. Derfor har det ikke de optimale dimensioner og fyldes derfor hurtigt op.

Et andet sandfang på Lamdrup bæk er taget ud af drift, men der påtænkes anlagt et nyt andetsteds som kompensation for det nedlagte. Dette kræver dog beskrivelse af et nyt projekt, der skal i høring.


Kogsbølle Bæk:

Erik Jensen har problemer med afvandingen.

Der er tillige problemer nedstrøms Sludegård.

Vandløbet bør opmåles før oprensning igangsættes af hensyn til både afvanding og miljø.


Bøgeskov Bæk:

På en defineret strækning oprenses i år med maskine fremfor hånd

Der skal udarbejdes et projekt vedrørende sænkning af rørbro i skoven. Forinden skal der tages kontakt til lodsejer. Lars-Ole Christensen forestår dette.

Lars-Ole Christensen arbejder med et projekt vedrørende etablering af evt. sandfang ved (inden drænudløb)  eller i vandløbet


Vandplaner


1. generations vandplan

Alle projekter i vandplanen forventes igangsat med forundersøgelse i indeværende år. Flere projekter er allerede færdig-forundersøgt.

Mølleprojekterne er dyre at etablere, og der er store kulturmæssige interesser

Alle projekter skal være igangsat med forundersøgelse senest d.  22. december 2015. Ansøgningsrunde for økonomisk tilsagn til igangsættelse af forundersøgelse er 6. september 2015

1. generations vandhandleplan har været i 8 ugers offentlig høring. Planen forventes endeligt vedtaget af TMU d. 31. august, hvorefter den forventes endeligt godkendt af byrådet d. 15. september 2015

Mølleprojekterne forventes fremlagt på TMU d. 31. august 2015 til afklaring af, om de ønskes realiseret.


2. generations vandplan

Vandløbslauget har indsendt høringssvar på vandområdeplanerne. Høringssvaret går både på indsatsniveau samt kvælstof

Der er interessekonflikter omkring Kullerup sluse. Løsningsmodeller skal gennemarbejdes før den endelige løsning vælges


Klimatilpasningsplan

oKlimatilpasningsplanen er i offentlig høring fra d. 2. juni til 24. august 2015.

oKlimatilpasningsplanen kan ses på kommunens hjemmeside.
Kassebeholdning:

Der er god likviditet. Regnskabet opgøres inden generalforsamling.


Generalforsamling 2016:

Generalforsamling afholdes 1-2-2016. Indkaldelse sendes ud først i det nye år.


Erling Bonnesen deltager.


På valg er:

Erik Haulund, Henrik Terp, Morten Bang


Ole laver indkaldelse
Bestyrelsen