2016-02-01 - Referat - Generalforsamling

Referat af generalforsamling - 1. februar 2016


Dagsorden

1.valg af dirigent og referent

2.valg af to stemmetællere

3.bestyrelsens beretning


Erik Jensen aflagde beretning:

Bestyrelsen har haft to møder med kommunen i løbet af året. Vi har generelt en god dialog med kommunen om aktuelle spørgsmål.


Med de meget store regnmængder, som er kommet i løbet af efteråret er alle vandløb sat under pres. Det viser sig hurtigt hvor der ikke er vedligeholdt tilstrækkeligt. Vi kunne godt tænke os en anden tilgang til specielt oprensning hvor det er vores indtryk at der først sker noget når skaden er sket. Det er en tung proces når man ofte først skal måle op inden man vil rense op. En erfaren maskinfører har ingen problemer med at skelne mellem fast bund og sandaflejringer. Så det er vores opfattelse at dette arbejde kunne gøres væsentlig mere smidigt.


Erik har deltaget i danske vandløbs årsmøde.

Vandlauget har ligeledes afgivet høringssvar i forhold til vandplaner i det forgangne år. Det er afgivet for hele Nyborg Vandlaugs vandløbsopland.


Debatten om beretningen kom vidt omkring.

Der udtryktes en del frustration omkring oprensning af vandløb i fremtiden. Hvis vi fortsat skal kunne drive landbrug skal vandløbene skaleres op i forhold til de øgede regnmængder. Det kan ikke være rimeligt at det kun er byerne, der skal have større kloakker. Der ligger også en stor opgave på landet både i forhold til at kunne dyrke jorden men også rigtig mange husejere vil komme i klemme ligesom det også vil give store infrastrukturelle problemer, hvis vejene skal stå og soppe i vand i fremtiden.


Privatisering af dele af vandløbsoprensningen blev også bragt på bane. Der er tanker omkring dette i den øvre ende af vandløbene. Dette forudsætter dog efter vores mening at der bliver taget bedre hånd om oprensningen i hovedvandløbene.4.Regnskab og godkendelse 

 5. Indkomne forslag

Ingen forslag til behandling


6.Fastsættelse af kontingent

Kontingentet blev fastsat til 500 kr.


7.Valg til bestyrelse

Erik Haulund, Henrik Terp og Morten Bang blev valgt


8.Valg af revisor

Per Refslund blev valgt


9.Evt.


10. Kommunens repræsentanter gennemgik indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo.

Yderligere information kan hentes på kommunens hjemmeside     


Efter generalforsamlingen fortalte Erling Bonnesen om aktuelle politiske emner herunder specielt tilblivelsen af den nu meget omstridte landbrugspakkeBestyrelsen

Resultatopgørelse

2015

2014
Indtægter

Kr.

Kr.

Medlemskontingent 2015

0

35.400,00

Nordea renter

0

0

Indtægter ialt

0

35.400,00
Udgifter

kr.

kr.

Medlemskontingent 2015

1.700,00

2.050,00

Danske VandløbNordea renter/gebyrer

117,00

114,00

Vedl. af hjemmeside

836,50

0

Opdatering af hjemmeside

418,75

419,00

CentroviceAbonnement webhotellet

0

270,00

DK HostmasterUdgifter i forbindelse med generalforsamling 2014

4.525,90

1.750,00

Vandløbskursus/konfer.

0

2.281,00

Vandløb og vandrådHøringssvar, Vandområde plan 2015

3.130,00

0

Tab tilgodehavende - Manglende kontingent 2014

5.100,00

5.600,00

Udgifter ialt

15.829,15

12.484,00
Årets resultat

-15.829,15

22.916,00
BalanceAktiver

kr.

kr.

Nordea konto nr 0715847183

44.599,35

51.729,00

Tilgodehavende

3.100,00

11.800,00

Aktiver ialt

47.699,35

63.529,00
Passiver

kr.

kr.

Egenkapital primo 2015

63.528,50

40.613,00

Overskud iflg. resultatopgørelsen

-15.829,15

22.916,00

Passiver ialt

47.699,35

63.529,00