2017 - REFERAT - GENERALFORSAMLING


Nyborg Vandlaug


Generalforsamling 2017


Referat


Dagsorden


1. Valg af Dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning


Erik Haulund aflagde beretning:

Erik Haulund har deltaget i danske vandløbs møder. Danske vandløb er paraplyorganisation for de lokale vandlaug.


Der er afholdt 2 koordinerende møder med Nyborg Kommune. Derudover har vandlauget været med kommunen rundt og foretage målinger med det af Nyborg kommune indkøbte GPS- udstyr. Turen rundt var meget interessant og det er nu muligt på stedet at afgøre om et regulativ er overholdt eller ej. Herfra kan vi kun opfordre til at kontakte kommunen hvis der er problemer med oprensningen for nu er det muligt på stedet at få sagen afgjort.


Der er i kommunen opsat en del nye målestationer samt nye målepinde. Dette er foretaget i henhold til landbrugspakken, da en af intensionerne i denne var at få et bedre datagrundlag.


Der er vores opfattelse at der er foretaget en del ekstra oprensninger i det forløbne år og det tilskriver vi det nye GPS- udstyr som gør det muligt at agere proaktivt.


4. Regnskab og godkendelse
 

5. Behandling af indkomne forslag


6. Fastsættelse af kontingent

Kontingent uændret.


7. Valg til bestyrelse. På valg er Carsten Hedegaard og Ole Sørensen

Valgt er Carsten Hedegaard og Ole Sørensen


8. Valg af revisor og suppleant

Genvalg til Per Refslund som revisor


9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg Kommune.


Repræsentanter for Nyborg Kommune fortalte om arbejdet med at finde egnede nye vådområder som også er en del af landbrugspakken. Det er et vanskeligt arbejde da de oplagte områder allerede er taget i brug ved tidligere lejlighed. Udlæggelsen skal ske i frivillighed og hvad der skal i det tilfælde at de nødvendige arealer ikke findes vides ikke på nuværende tidspunkt.


Ligeledes skal det lokale vandråd i arbejde igen med deltagelse af en række forskellige interessenter herunder også vandlauget.Bestyrelsen