2019 - referat - generalforsamling

Generalforsamling 2019


Dagsorden:


1. Valg af Dirigent og referent

2. Valg af 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning


Erik Haulund aflagde beretning:
- Erik Haulund har deltaget i danske vandløbs møder. Danske vandløb er paraplyorganisation for de lokale vandlaug.
- 2018 har været præget af udbredt tørke, som har betydet at mange vandløb har været tørlagte i længere perioder. Der har derfor ikke været nævneværdige udfordringer for vandafledningen.
- Der er afholdt 2 koordinerende møder med Nyborg Kommune. Det er vores opfattelse at der generelt renses op i forhold til regulativerne.

Kommunen har givet udtryk for at der ind imellem beskæres for kraftigt langs vandløb, hvilket giver kraftig grødevækst. Kommunen vil udarbejde et notat for regler vedrørende beskæring. Kommunen har ligeledes udtrykt at 2- meter bræmmerne ikke alle steder overholdes. Vi kan kun opfordre til at overholde lovgivningen.
- Vi har et godt og fornuftigt samarbejde med Nyborg Kommune, hvor vi udveksler de udfordringer, som vi hver især finder relevante.


4. Regnskab og godkendelse
Regnskabet fremlagt og godkendt (se årsrrapport 2018 her).5. Behandling af indkomne forslag
- Ingen forslag


6. Fastsættelse af kontingent
- Kontingent uændret.


7. Valg til bestyrelse.
- På valg er Carsten Hedegaard og Ole Sørensen
- Valgt er Carsten Hedegaard og Ole Sørensen


8. Valg af revisor og suppleant
- Genvalg til Per Refslund som revisor
- Nyvalgte suppleanter er Henrik Bang og Poul Rasmussen


9. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der indlæg ved Nyborg Kommune
Repræsentanter for Nyborg Kommune fortalte om arbejdet med at finde egnede nye vådområder som også er en del af landbrugspakken. Det er et vanskeligt arbejde da de oplagte områder allerede er taget i brug ved tidligere lejlighed. Udlæggelsen skal ske i frivillighed, og der arbejdes i øjeblikket på tre konkrete projekter.
Der var under evt. også indlæg ved den nyvalgte viceformand i L og F, Thor Gunner Kofoed.
Han fortalte om det politiske arbejde og de fremtidige udfordringer på miljøområdet.
Der vil fortsat være stort fokus på reduktion af miljøbelastningen og hele bæredygtighedsdiskussionen vil også i fremtiden få en stor rolle.
Bestyrelsen