23.11.2017 - Referat af møde med Nyborg Vandløbslaug

Referat af møde med Nyborg Vandløbslaug 23.11.2017


Deltagere:

Erik Haulund Jensen

Henrik Terp

Morten Bang Jensen

Lars-Ole Christensen

Søren Okkels Uhrskov

Elisabeth O. Sørensen

Annika Lykke Dalskov Risum (Referent)


Dagsorden:

1.Vandråd – briefing om vandrådets arbejde

2.Sandfang – orientering om de allerede etablerede om kommende etableringer

3.Vedligeholdelse – orientering om årets arbejde

4.Oprensning – orientering om årets QH-målinger og øvrige oprensninger

5.Nyt fra vandløbslauget

6.evt.


Ad 1.

-Der har været afholdt 9 vandrådsmøder i perioden maj – oktober

-Der har været modsatrettede interesser hos vandrådets deltagere

-Nyborg kommune har imødekommet de forslag, som vandrådet er blevet enige om.

-De tilfælde, hvor vandrådet ikke har været enige, er der taget udgangspunkt i statens kriterier, hvilket i de fleste tilfælde har betydet, at vandområderne er blevet indstillet til at blive bibeholdt i vandområdeplanerne.

-Kort over beslutningerne truffet for de enkelte vandoplande (Storebælt og Sydfynske Øhav) vedlægges referatet.

-Snak om overløbsbygværk: der er tale om dyrt måleudstyr til at overvåge overløb. Der er fokus på sårbare recipienter og badevandskvalitet.

-Opfordring fra HT: hold vandrådene ved lige i form af møder med personligt fremmøde for at vedligeholde den gensidige respekt hos vandrådsdeltagerne. Evt. med det formål at briefe om det kommende / igangværende arbejde hos Stat / Kommune.


Ad 2.

-ALDR orienterede om de anlagte sandfang i Ørbæk Å, Lamdrup Bæk og skalkemoseafløbet. Kullerupgrøften samt Kongshøj Å er i høring. Der påtænkes yderligere anlagt sandfang i Grønholtafløbet, Bredemoseafløbet samt Ørbæk Å. Ved Bredemoseafløbet kan overvejes et evt. minivådområde.

-Det overvejes, om vandløslauget skal med ud og besigtige et eller flere sandfang, evt. i forbindelse med en tømning.


Ad 3.

-Vandløbslauget har ikke fået henvendelser / klager i forbindelse med årets vedligeholdelse

-En ny grødeskæringsplan har hjulpet driften med at planlægge arbejdet

-Der har været udfordringer med amfibiebåden (entreprenør). Der søges en løsning inden næste sæson.

-Der har været opgraderet med en mand i driften

-Der er fokus på væltede træer i kommende vintersæson, primært i Kongshøj Å.

-Udløb Vindinge Å: SOU sejler ved udløbet til forår/sommer, HT inviteres med. Der udføres ikke vedligeholdelse på de yderste 1500 meter af Vindinge Å – i henhold til regulativet. Vedligeholdelse / oprensning  i Holckenhavn Fjord er ikke en kommunal opgave, Kystdirektoratet er myndighed.


Ad 4.

-Overskridelser på Kastel å (2 stk), Ørbæk Å (1 stk), Vindinge Å (2 stk). På sidstnævnte er det især brinkerne, der har indsnævret vandløbet, der er gravet af brinkerne. Alle øvrige overskridelser er oprenset.


Ad 5.

-Der er positivt samarbejde mellem vandløbslauget og Nyborg Kommune. Det er positivt med en god dialog.

-Mandag d. 5. februar 2018 er der generalforsamling i Nyborg Vandløbslaug – Ullerslev Forsamlingshus. Nyborg Kommune inviteres med til at holde en præsentation. Mulige emner:

o2-meter bræmmer

oMini-vådområde – evt. med deltagelse af en oplandskonsulent

oVandområdeplaner – vandrådsarbejdet


Ad 6.

-Morten Bang har observeret en stor kampesten i en brønd. Nyborg Kommune undersøger sagen nærmere.

-Omklassificering af vandløb er en igangværende proces. Der udsendes partshøringer og indkaldes til lodsejermøder i december.

-Nyborg Kommune indkalder til nyt møde i foråret 2018.
Venlig hilsenAnnika Lykke Dalsko

Civilingeniør