REFERAT - MØDE MED NYBORG KOMMUNE - 9. MARTS 2017

Referat af møde d. 9.3.2017


Deltagere:Søren Svendsen

Erik Jensen

Carsten Hedegaard

Henrik Terp

Anne G. Pedersen

Lars-Ole Christensen

Søren Okkels Uhrskov

Annika Lykke Dalskov Risum (Referent)


Dagsorden:

1.Vandråd – breafing omkring processen, tidsplan

2.Omklassificering – TMU-sag, kriterier for arbejdet

3.Sandfang – placering, projekter i høring

4.Vedligeholdelse – fokuspunkter 2017, opdatering af planer

5.Oprensning

6.Øvrig status v. Natur og Miljø

7.Nyt fra Vandløbslauget

8.Evt.


Ad 1)

-Vandrådet kommer til at bestå af 20 medlemmer. Der indkaldes til medlemmer via hjemmesiden samt annonce i lokalavisen. Der er tre kriterier, der skal opfyldes, for at kunne optages som medlem. Der er frist for tilmelding 22/3.

-Henrik Terp vil gerne repræsentere vandløbslauget i Vandrådet. Erik Jensen er 2. valg

-Vandrådet får 3 opgaver:

oUdpegning af stærkt modificerede vandløb

oUdpegning af små vandløb

oVidereføre 1. vandplans indsatser

-Vandrådet er rådgivende organ for kommunen

-Nyborg Kommune er sekretariatskommune for opland Storebælt

-Esben Lundes brev til kommunerne vedr. Vandrådets arbejde vedlægges referatet


Ad 2)

-Processen og kriterierne for omklassificeringen blev gennemgået

-Vandløbslauget er positiv for en omklassifcering

-Vandløbslauget foreslår, at der optages vedligeholdelsesbestemmelser for de kommen-de private vandløb

-Vandløbslauget kan være bekymret for, om lodsejer vil sørge for fremtidig vedligehol-delse. Der er ikke bekymring for, om der i fremtiden vil blive renset for meget op.

-Principperne i vedligehold og udskiftning af rørlagte strækninger blev gennemgået. Ved udskiftning af længere rørlagte strækninger på et offentligt vandløb, vil sagen køres som en reguleringssag. Her vil udgiften blive fordelt efter et såkaldt ”nytteprincip”, hvor udgif-ten fordeles imellem de lodsejere, der har nytte af anlægget.

-Dagsordenspunkt fra TMU-møde d. 13. marts 2017 med tilhørende bilag vedr. kriterier for omklassifikation vedlægges referatet


Ad 3)

-Der påtænkes anlagt 7 nye sandfang.

-Sandfangene anlægges for at koncentrere indsatsen med oprensning af materiale i vandløbene.

-Vandløbslauget er positive overfor anlæggene

-Driften tilser sandfangene med jævne mellemrum, og oprenser dem, når kapaciteten er ved at være opbrugt.

Ad 4)

-Nyborg Kommune har gennemgået alle sine vedligeholdelsesplaner på vandløbsniveau.

-Der er fokus i år på at notere eventuelle sandaflejringer i forbindelse med årets vedlige-holdelse, så de kan oprenses til efteråret.

-Der skal kigges på vedligholdelsesbestemmelser for den ydre del af Vindinge Å samt Holckenhavn Fjord. (ALDR)


Ad 5)

-Der skal kigges på Sentvedafløbet (Verdens ende) om der trænger til oprensning


Ad 6)

-Der har været meget positive tilbagemeldinger til kommunen vedr. deltagelse i årets ge-neralforsamling. Flere lodsejere har bl.a. henvendt sig med potentielle områder til etable-ring af vådområde

-Kommunen har fået henvendelser på steder i kommunen, hvor 2-meter-bræmmerne er overskredet. Kommunen vil gerne opfordre Vandløbslauget til at gå til sine medlemmer og bede dem overholde bestemmelserne. Vandløbslauget vil desuden meddele overhol-delse af 2-meter-bræmmen på deres hjemmeside.

-Kommunen vedlægger information om 2-meter-bræmmer, der kan offentliggøres på hjemmesiden


Ad 7)

-Næste møde planlægges til oktober. Kommunen indkalder

-Der planlægges en ekskursion i juni til besigtigelse af sandfang