Vedtægter

Nyborg Vandløbslaug vedtægter

 

 

§ 1.

Foreningens navn og hjemmeside

 

Foreningens navn er: Nyborg Vandløbslaug

Hjemmeside:  www.nyborgvandlaug.dk

 

 

§ 2.

Formål

 

Vandløbslaugets formål er at varetage medlemmernes interesser i relation til vandafledning i Nyborg Kommune.

 

§3.

Interessevaretagelse

 

Interesserne varetages af laugets bestyrelse efter bestyrelsens valg. Interessevaretagelsen foretages indenfor vandløbsområder. Vandløbsområderne er jf. vedhæftede kort:

Kauslunde Å & Kildetofterenden

Vindinge Å

Kastel Å & Refsvindinge-Ellinge Å

Ørbæk Å

Kongshøj Å

 

alle med sidevandløb og omgivende vandløb.

 

Bestyrelsen opretter en hjemmeside www.nyborgvandlaug.dk , som er foreningens kommunikationsorgan.

Der føres kartotek over medlemmerne med e-mail-adresser. Det er medlemmernes eget ansvar, at lauget har medlemmernes korrekte e-mail-adresser.

 

 

§ 4.

Medlemmer af foreningen

 

Som medlemmer kan optages alle grundejere/forpagtere/grundejerforeninger i Nyborg Kommune, for hvem vandløbsforvaltningen har betydning.

 

 

§5.

Stemmeret

 

Et medlem har en stemme. En forening har ligeledes en stemme.

Medlemmer har stemmeret, såfremt kontingentet for indeværende år er betalt inden generalforsamlingen.

 

 

§ 6.

Generalforsamlingen

 

Generalforsamlingen består af medlemskredsen og er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen vælger foreningens bestyrelse.

Generalforsamlingen afholdes hvert år mandag i uge 6.

Indkaldelse til generalforsamlingen annonceres på laugets hjemmeside med 3 ugers varsel.

 

Dagsorden til generalforsamling skal mindst indeholde følgende:

Valg af dirigent og referent.

Valg af 2 stemmetællere.

Bestyrelsens beretning og debat om beretning.

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Behandling af indkomne forslag.

Fastsættelse af kontingent for det kommende år.

Valg af bestyrelse og suppleanter.

Valg af revisor og en suppleant.

Eventuelt.

 

Beslutninger på generalforsamlinger vedtages med almindeligt stemmeflertal (ordinære dagsorden).

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Ingen kan afgive mere end én stemme.

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse af

generalforsamlingen. Forslag og endelig dagsorden lægges på laugets hjemmeside senest 7 dage inden generalforsamlingen.

Kun skriftlige forslag, som er fremkommet rettidigt, kan vedtages på generalforsamlingen.

 

Der kan kun stemmes på generalforsamlingen ved personlig fremmøde.

Der foretages skriftlig afstemning, hvis blot ét medlem ønsker det.

Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er vedtægtsændringer og beslutning om foreningens ophør. Forhold vedrørende vedtægtsændringer og foreningens ophør, se § 12.

 

 

§7.

Ekstraordinær generalforsamling.

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et bestyrelsesflertal eller 1/3 af medlemmerne med angivelse af dagsorden skriftligt stiller krav herom overfor foreningens formand.

Formanden skal inden 14 dage drage omsorg for rettidig indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling.

Indkaldelsen sker med 3 ugers varsel ved annoncering på laugets hjemmeside, samt

enten ved personlig indkaldelse via e-mail til samtlige medlemmer

eller ved annoncering i lokalavis(er), der dækker hele Nyborg Kommune.

 

 

§ 8.

Valg

 

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer stemmes under ét på det antal medlemmer, der skal vælges.

Afstemningen er skriftlig.

Generalforsamlingen vælger 5 bestyrelsesmedlemmer. Til bestyrelsen kan vælges alle, som er gyldigt medlem af foreningen.

Det tilstræbes, at der vælges et bestyrelsesmedlem for hvert vandløbsområde, jf. §3.

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for en 2-årig periode, idet 3 afgår i lige år og 2 i ulige år. Genvalg kan finde sted.

På første bestyrelsesmøde trækkes der lod om hvilke 2 bestyrelsesmedlemmer, der er på valg i 2013.

 

Generalforsamlingen vælger 5 suppleanter. Suppleanter vælges efter samme retningslinjer som bestyrelsesmedlemmer.

 

Til at revidere foreningens regnskab vælges på generalforsamlingen en revisor og en suppleant. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år af gangen. Genvalg kan finde sted.

 

 

§ 9.

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

Inden 8 dage efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen afholder møder efter behov.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 personer fra bestyrelsen er til stede.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Der udarbejdes referat af alle bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen fremlægger en beretning for laugets virksomhed for generalforsamlingen til godkendelse.

Formanden tegner foreningen.

Næstformanden træder i formandens sted under dennes forfald.

Bestyrelsen kan bemyndige kassereren til at disponere over foreningens bankkonto via den tilknyttede netbank.

Foreningens udgiftsbilag attesteres af foreningens kasserer.

 

Suppleanter indtræder i bestyrelsen ved varigt forfald og i afgående bestyrelsesmedlemmers funktionsperiode.

 

Suppleanterne deltager sammen med bestyrelsesmedlemmer i vandløbssyn i deres vandløbsområde.

 

 

§ 10.

Daglig ledelse

 

Foreningen ledes af formand og næstformand, som indkalder til bestyrelsesmøder og informerer bestyrelse og medlemmer efter behov.

 

 

§ 11.

Regnskab

 

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Kassereren udarbejder et regnskab med alle indtægter og udgifter.

Kassereren skal hvert år redegøre for foreningens indtægter og udgifter.

Kassereren skal senest den 30. januar aflevere revideret regnskab fra det foregående regnskabsår til foreningens formand.

 

 

§ 12.

Ikrafttræden/opløsning og vedtægtsændringer

 

Foreningen er funktionsdygtig, når bestyrelsen er konstitueret.

 

Forslag til vedtægtsændringer optages på generalforsamlingens dagsorden. Et forslag til vedtægtsændring kan først træde i kraft, når det er vedtaget med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne gyldige stemmer. Blanke stemmer medregnes ikke.

 

Foreningens opløsning skal vedtages på to følgende generalforsamlinger med mindst fire ugers interval.

Ved opløsning af foreningen træffer generalforsamlingen afgørelse om anvendelse af foreningens midler efter forslag fra bestyrelsen.

 

Ovenstående vedtaget på stiftende generalforsamling 07.03.2012

 

 

Bestyrelsens og stiftende generalforsamlings dirigents underskrifter: